...

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชน

  • โรคพิษสุนัขบ้า

ดาวน์โหลด

  • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า

ดาวน์โหลด

  • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า_จุลสารสถานเสาวภา

ดาวน์โหลด

  • แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า_จุลสารสถานเสาวภา

ดาวน์โหลด

  • การป้องกันการถูกสุนัขกัด_จุลสารสถานเสาวภา

ดาวน์โหลด

  • การให้อิมมูโนโกลบลิน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า_จุลสารสถานเสาวภา

ดาวน์โหลด

  • การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังสัมผัสโรค ในผู้ป่วยเด็กและสตรีมีครรภ์_จุลสารสถานเสาวภา

ดาวน์โหลด

  • ประวัติสถานเสาวภาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย_จุลสารสถานเสาวภา

ดาวน์โหลด