...

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แนะนำคลินิก

     สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเป็นสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมีพันธกิจหลักเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การค้นคว้าในเรื่องสัตว์พิษและพืชพิษ และยังมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

     ในด้านงานบริการคลินิกสถานเสาวภาเปิดให้บริการทั้งการให้คำปรึกษาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการตรวจรักษาผู้ถูกสัตว์กัดด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นสถานศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ