บริจาคเงิน

การบริจาคเงิน

ขั้นตอนการบริจาคเงิน

1. บริจาคด้วยตนเอง
ท่านสามารถบริจาคเงินได้ที่ คลินิกรักษาสัตว์เลื้อยคลาน ตึก ๙๙ ปี สวนงู  วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
บัญชีประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  QUEEN SAOVABHA MEMORIAL INSTITUTE
เลขที่บัญชี 045-2-80343-6

โดยผู้บริจาคสามารถระบุวัตถุประสงค์ในการบริจาค ได้ดังนี้
- เพื่อใช้ในกิจการของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย  หรือ
- เพื่อใช้ในกิจการสวนงู สถานเสาวภา

** ผู้บริจาคที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน สามารถส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน ทางไปรษณีย์มาที่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือทางโทรสาร 0 2254 0212
หรืออีเมล info@saovabha.org