...

สวนงู

งานบริการของสวนงู

      ในปัจจุบัน สวนงูเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถานเสาวภาที่ให้บริการแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ และด้านการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน

สวนงูกับงานบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

      สวนงู สถานเสาวภา จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ที่สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องงูที่มื่อเสียงแห่งหนึ่งในระดับสากล โดยมุ่งเน้นในการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องงูในรอบด้านแก่ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สวนงู สถานเสาวภาได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนงูได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472

      ในปัจจุบันสวนงูได้แบ่งส่วนการจัดแสดงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านนอกตึกสี่มะเสง ซึ่งประกอบไปด้วยบ่อและตู้จัดแสดงงูต่างๆ และด้านในตึกสี่มะเสง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ได้แก่

- บริเวณชั้น 1: เป็นตู้จัดแสดงงูที่มีชีวิตชนิดต่างๆ ทั้งกลุ่มงูพิษร้ายแรง งูพิษเขี้ยวหลัง และงูไม่มีพิษ โดยตกแต่งภายในตู้ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของงูแต่ละชนิด นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับให้นั่งชมการแสดงการสาธิตการรีดพิษงูด้วย


- บริเวณชั้น 2:
เป็นส่วนนิทรรศการที่เกี่ยวกับเรื่องงู พิษงู และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด โดยสวนงูได้สอดแทรกความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องงูให้แก่ผู้เข้าชมผ่านทางแผ่นป้ายข้อความประกอบรูปภาพ วิดีทัศน์ และการแสดงการสาธิตการรีดพิษงูและการแสดงการสาธิตการจับงู ด้วย 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     
      สวนงูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่รู้จักกันดีในระดับสากล ซึ่งมีชาวต่างประเทศจำนวนไม่น้อยได้กลับมาชมสวนงูซ้ำอีกหลายครั้งจากความพึงพอใจที่ได้รับ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้ส่งเสริมสวนงู สถานเสาวภา ให้เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สวนงูยังเป็นสถานที่ที่เคยได้ลงเผยแพร่ในนิตยสาร National geographic magazine ในนิตยสารการท่องเที่ยวต่างประเทศ ในสารคดีต่างๆ และในรายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางสื่อช่องทางต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอยู่เสมอ

วันเเละเวลาทำการของสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
- วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.30 – 15.30 น.
- วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30 – 13.00 น.


  

วันเเละเวลาเเสดงการสาธิตการรีดพิษงู และการจับงู

วันจันทร์ - วันศุกร์

 • เวลา 11.00 น. การแสดงสาธิตรีดพิษงู
 • เวลา 14.00 น. การแสดงสาธิตจับงู

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 • เวลา 11.00 น. การแสดงสาธิตจับงู


  อัตราค่าเข้าชมสวนงูคนไทย (อัตราต่อคน) 

       - ผู้ใหญ่ 40 บาท 

       - นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา (แสดงบัตรนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา) 20 บาท 

       - เด็ก (ความสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร) 10 บาท

        อัตราค่าเข้าชมสวนงูชาวต่างประเทศ 

        - ผู้ใหญ่ 200 บาท 

        - นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา (แสดงบัตรนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา) 100 บาท 

        - เด็ก (ความสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร) 50 บาท

คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน (Reptile Science Clinic)

       “คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน (Reptile Science Clinic)” ได้เกิดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี สวนงู สถานเสาวภา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาสัตว์เลี้ยงในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งนับได้ว่าเป็นคลินิกรักษาสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลจากกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ประกอบการเปิดบริการรักษาสัตว์เลื้อยคลานตามกฎหมาย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภาได้ทำการเปิด “คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน (Reptile Science Clinic)” เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565
   

วันและเวลาทำการของคลินิกสัตว์เลื้อยคลาน สถานเสาวภา 

วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 09.30 - 15.00 น. (ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.) หมายเหตุ : รับเคสสุดท้ายของวันเวลา 14.30 น. ปิดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ตามประกาศทางหน้าแฟนเพจสวนงู สถานเสาวภา (Snake Farm QSMI - สวนงู สถานเสาวภา) 
ติดต่อคลินิกสัตว์เลื้อยคลาน เบอร์โทรศัพท์ 0 2252 0161 ต่อ 82106

กิจกรรมพิเศษ

      สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ “ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย” เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานมาเรียนรู้เรื่องงูและรู้จักสวนงูมากขึ้น ซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนไม่กลัวงูและได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องงู พิษงู และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด

      โดยสวนงูได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวนงู ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสวนงู ถ่ายรูปกับ “อมยิ้ม” มาสคอตสวนงู และชมการแสดงการสาธิตการจับงูพร้อมถ่ายรูปกับงูหลามตัวใหญ่หลังการแสดงจบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมได้แจกลูกโป่ง ขนม และเครื่องดื่มให้แก่เด็กและประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกับสวนงู นอกจากนี้ สวนงูยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับสภากาชาดไทยใน “โครงการวันเด็กแห่งชาติกับสภากาชาดไทย ประจำทุกปี" โดยนิทรรศการสวนงูได้ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งในฐานของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจและพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


ช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงูและสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 • ที่อยู่ สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
  1871 ถ.พระราม 4 เขต/แขวง ปทุมวัน กทม. 10330
 • โทรศัพท์ 02-252-0161 ต่อ 82452
  โทรสาร 02-254-0212
 • อีเมล  snakefarm.qsmi@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจสวนงู (Snake Farm QSMI - สวนงู สถานเสาวภา) www.facebook.com/snakefarmQSMITRC

      ในปัจจุบัน สวนงู สถานเสาวภา ได้ใช้แฟนเพจสวนงู (Snake Farm QSMI - สวนงู สถานเสาวภา) ของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม “Facebook” เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องงู เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสรู้จักสวนงูและงูที่สำคัญของประเทศไทยอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยสวนงูได้นำเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องงูผ่านรูปภาพ บทความสั้น คลิปวิดีโอ และการไลฟ์สดผ่านทางหน้าแฟนเพจของสวนงู ทั้งนี้ สวนงูยังได้ใช้แฟนเพจสวนงูเป็นพื้นที่ในการแก้ไขข่าวสารที่สื่อต่างๆ ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องงูอย่างไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน และใช้เป็นช่องทางในการตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องงูและสวนงู เพื่อประชาชนจะได้มีโอกาสรับข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว และสวนงูยังได้ใช้แฟนเพจเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสวนงู สถานเสาวภา ไปยังนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

โครงการบัตรขอบคุณสวนงู

       เนื่องจากสวนงู สถานเสาวภา ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่ใช้เป็นหลักฐานจากการบริจาคเพื่อใช้ในการหักลดหย่อนภาษีเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณน้ำใจของผู้ที่บริจาคเงินให้กับสวนงู การมอบบัตรขอบคุณจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถใช้แทนการขอบคุณแก่ผู้บริจาคที่ไว้วางใจสวนงู สถานเสาวภา รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สวนงูให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

โดยบัตรขอบคุณสวนงูแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
บัตรขอบคุณสีเขียว มอบให้ผู้บริจาค 2,000-4,999 บาท
บัตรขอบคุณสีชมพู มอบให้ผู้บริจาค 5,000 บาทขึ้นไปโดยผู้ที่สนใจบริจาคเงินให้แก่สวนงูสามารถบริจาคเงินได้ผ่านทาง 2 ช่องทาง ดังนี้
1. เดินทางมาบริจาคเงินด้วยตนเองที่ช่องรับบริจาค สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และต้องระบุเหตุผลของการบริจาคว่า “เพื่อใช้ในกิจการสวนงู”
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 045-280343-6 ชื่อบัญชี Queen Saovabha Memorial Institute

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้ผู้บริจาคเงินส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และเหตุผลของการบริจาคว่า “เพื่อใช้ในกิจการสวนงู” แล้วส่งมาที่ E-mail: info@saovabha.com หรือทางโทรสาร 0-2254-0212

สวนงูกับงานบริการทางด้านวิชาการ

      สวนงู สถานเสาวภา เป็นแหล่งให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องงู พิษงู อาการแสดงของการถูกงูพิษกัด การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกงูกัด การรักษา และการระวังและป้องกันตัวจากงู แก่ผู้สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษาทางสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สหเวชศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ โดยในปัจจุบัน สวนงูได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงูทั้งในและนอกสถานเสาวภา นอกจากนี้ สวนงูยังได้จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูให้แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานหรือบริษัททั้งภายในและต่างประเทศ และรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศ

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูให้แก่บุคคลภายนอก
      สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจำนวนทั้งหมด 4 ครั้งต่อปีงบประมาณราชการ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับงูที่มีพิษและไม่มีพิษที่สำคัญของประเทศไทย พร้อมทั้งสอนวิธีการจับงูอย่างถูกวิธีโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ และสอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันสวนงูยังได้จัดการอบรมรอบพิเศษให้เเก่หน่วยงานและบริษัทต่างๆ ทั้งภาคภาษาไทยเเละภาคภาษาอังกฤษ (Intensive Course on Snake Handling Practice) โดยหน่วยงานหรือบริษัทที่ประสงค์จะให้สวนงูจัดการอบรมรอบพิเศษให้เเก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของตนเอง ก็สามารถส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่สถานเสาวภาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในรอบปกติของสวนงู ก็สามารถติดตามข่าวสารเรื่องการเปิดรับสมัครได้ผ่านทางหน้าแฟนเพจสวนงู (Snake Farm QSMI - สวนงู สถานเสาวภา)  www.facebook.com/snakefarmQSMITRC