ภารกิจฝ่าย กลุ่มงาน

ฝ่ายผลิตวัคซีน

ภารกิจของฝ่ายผลิตวัคซีน

1. งานผลิตวัคซีนบีซีจี

      วัคซีนบีซีจี เป็นวัคซีนเพียงชนิดเดียวที่นำมาใช้ป้องกันวัณโรค ถูกกำหนดอยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือ Expanded Programme on Immunization (EPI) เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันวัณโรค ซึ่งสถานเสาวภาเป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตวัคซีนบีซีจี โดยสามารถผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการเพาะเลี้ยงเชื้อบีซีจีตาม Seed lot system จากนั้นนำมาเตรียมเป็นวัคซีนบีซีจี จนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีการดำเนินการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ซึ่งวัคซีนบีซีจีชนิดแห้งทุกรุ่นการผลิตได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก และได้รับการรับรองรุ่นการผลิต (Lot Release) จากสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนจำหน่าย

    
2. งานแบ่งบรรจุวัคซีน

     ทางสถานเสาวภา สภากาชาดไทยได้นำเข้าวัคซีนชนิดน้ำ (Bulk vaccine) จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากต่างประเทศเข้ามาแบ่งบรรจุ โดยโรงงานแบ่งบรรจุวัคซีนได้รับการรับรองการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) ตามมาตรฐานสากล PIC/S ปัจจุบันวัคซีนที่ดำเนินการแบ่งบรรจุ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (TRCS SPEEDA, Rabies vaccine) เพื่อรองรับความต้องการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยที่สูงขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

    
3.
งานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ

     เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปล่อยผ่านแล้ว จะนำผลิตภัณฑ์มาดำเนินการบรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ วัคซีนบีซีจี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เซรุ่มแก้พิษงูชนิดต่าง ๆ เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยากำพร้า พร้อมทั้งน้ำยาทำละลายงานผลิตชีววัตถุ

การผลิตวัคซีนบีซีจี

การแบ่งบรรจุวัคซีน

การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์

วัคซีนบีซีจี

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

น้ำยาทูเบอร์คูลิน พีพีดี