ภารกิจฝ่าย กลุ่มงาน

ฝ่ายประกันคุณภาพ

     ฝ่ายประกันคุณภาพของสถานเสาวภา มีหน้าที่หลักในการประกันและควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นโดยสถานเสาวภา ให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน GMP และมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นสากลเช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การอนามัยโลก ฯลฯ มีหน้าที่รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานควบคุมดูแลระบบคุณภาพและระบบสนับสนุนต่าง ๆ ในการผลิตยา งานควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และงานทะเบียนตำรับและใบอนุญาต

     ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพของฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นห้องปฏิบัติการถาวร ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยสถานเสาวภา และหน่วยงานอื่นภายในสภากาชาดไทย มีห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนงานทดสอบคุณภาพ และการติดตามความคงสภาพ ของเภสัชภัณฑ์ ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเคมี ด้านจุลชีววิทยา ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านสัตว์ทดลอง อาทิ การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์ การหาปริมาณตัวยาสำคัญในยาฉีดสำหรับต้านพิษ (antidote) การทดสอบความบริสุทธ์ของผลิตภัณฑ์เซรุ่ม การหาค่าความชื้นในผลิตภัณฑ์ทำแห้ง การทดสอบความปราศจากเชื้อในยาฉีด การหาความแรง (potency) ของผลิตภัณฑ์วัคซีนและเซรุ่มโดยใช้สัตว์ทดลองและเซลล์เพาะเลี้ยง การทดสอบสารก่อไข้ในผลิตภัณฑ์ การทดสอบความเป็นพิษ การทดสอบหาเชื้อก่อโรคในวัคซีน

     ห้องปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพดำเนินการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนด โดยยึดถือความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานสากล ดังนั้นฝ่ายประกันคุณภาพจึงมีความมุ่งมั่นและมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล และดำรงไว้อย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการ

     1. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรม โดยยึดถือความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

    2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการบริหารงานคุณภาพของในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถผลิตผลงานที่มีความถูกต้อง ตามหลักวิชาการอย่างยั่งยืน และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

    3. นับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่สามารถปฏิบัติงานที่มีคุณภาพได้อย่างมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ

    4. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการบริหารงานคุณภาพ ของสถานเสาวภา นำนโยบายและวิธีการไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ

    5. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามระบบการบริหาร ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการที่เป็นสากลเท่าที่จำเป็น


การตรวจปริมาณสารอินทรีย์ (Total Organic Carbon; TOC) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ผลิตยา


การควบคุมคุณภาพหัวข้อความบริสุทธิ์ของวัคซีนด้วยวิธี SDS-PAGE


ภาพใต้กล้องจุลทรรศน์ของการทดสอบความแรงของเซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้าด้วยวิธี RFFIT


การสอบเทียบ (Calibration) เครื่องชั่งสำหรับการวิเคราะห์ด้วยตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน


หนูทดลองสำหรับทดสอบคุณภาพหัวข้อต่าง ๆ เช่น ความแรงของเซรุ่นต้านพิษงูและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า