แผนผังอาคารสถานเสาวภา

สัญลักษณ์

(01) อาคารสถานเสาวภา (Saovabha Building)

(02) กลุ่มอาคารบริเวณสวนงู (Snake Farm)

(03) อาคาร ๙๙ ปี สวนงู ( 99th Year Snake Farm Building)

(04) ตึก ๔ มะเสง (Simaseng Building)

(05) ตึกสภานายิกา (Sabhanayika Building)

(06) ตึกเสรฐภักดี (Srethabhakdi Building)

(07) อาคารสัตว์ทดลอง (Animal House)

(08) ตึกราชูปถัมภ์ (Rajupathambha Building)

(09) ตึกราชูทิศ (Rajudis Building)

(10) อาคารผลิตยาปราศจากเชื้อ (Sterile Pharmaceuticals Production Plant)

(11) ตึก ๒๕ ปี อาคารพัสดุสถานเสาวภา (25-YEAR Building)

(12) ตึกรังสิตานุสรณ์ (Rangsit Memorial Building)

(13) อาคารคลังสินค้า (Warehouse)