แผนผังอาคารสถานเสาวภา

สัญลักษณ์

(01) อาคารสถานเสาวภา (Saovabha Building)

(02) กลุ่มอาคารบริเวณสวนงู (Snake Farm)

(03) อาคาร ๙๙ ปี สวนงู ( 99th Year Snake Farm Building)

(04) ตึก ๔ มะเสง (Simaseng Building)

(05) ตึกสภานายิกา (Sabhanayika Building)

(06) ตึกเสรฐภักดี (Srethabhakdi Building)

(07) อาคารสัตว์ทดลอง (Animal House)

(08) ตึกราชูปถัมภ์ (Rajupathambha Building)

(09) ตึกราชูทิศ (Rajudis Building)

(10) อาคารผลิตยาปราศจากเชื้อ (Aseptic Medicine Manufactuer)

(11) ตึก ๒๕ ปี อาคารพัสดุสถานเสาวภา (25-YEAR Building)

(12) ตึกรังสิตานุสรณ์ (Rangsit Memorial Building)

(13) อาคารคลังสินค้า (Warehouse)