...

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

ขั้นตอนการรับบริการ

1. ทำบัตรและค้นประวัติผู้รับบริการ
     -  ผู้ป่วยใหม่ > กรอกแบบฟอร์ม เพื่อทำประวัติผู้รับบริการ
     -  ผู้ป่วยเก่า > ยื่นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ เพื่อค้นเวชระเบียนประวัติผู้ป่วย
     *  กรณี บัตรหาย หรือ ไม่ได้นำบัตรมา กรุณาแจ้งชื่อที่เจ้าหน้าที่ เพื่อค้นประวัติ *
2. ผู้รับบริการ รับการตรวจคัดกรอง และ ตรวจวัดสัญญาณชีพ
3. พบ พยาบาล เพื่อซักประวัติการรับบริการในเบื้องต้น
4. พบแพทย์
5. ซื้อยา หรือ วัคซีนตามแต่ชนิดการรับบริการ
6. รับการฉีดวัคซีน และนั่งสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน อย่างน้อย 15-30 นาที
7. รับบัตรนัด และ สมุดวัคซีน