...

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

แนะนำคลินิก

       ในโลกปัจจุบันการเดินทางไปมาระหว่างประเทศ มีความสะดวก รวดเร็ว และมีอัตราสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากมีการติดต่อทางธุรกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา หรือกิจกรรมอื่นๆมากขึ้น ซึ่งในแต่ละประเทศมีความแตกต่างทั้งด้านภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงโรคประจำถิ่น สิ่งเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้เดินทาง ตั้งแต่ไม่รุนแรงจนถึงรุนแรงขั้นเสียชีวิตได้ และสามารถแพร่ระบาดไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ประชาชนทั่วไปได้รับข่าวสารและมีความรู้จากสื่อต่างๆ ทำให้ประชาชนมีการตื่นตัวและสนใจ ในสุขภาพที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรค

       ดังนั้นทางสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เล็งเห็นความสำคัญถึงการให้ภูมิคุ้มกันในโรคที่สามารถป้องกันได้ คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆสำหรับผู้สนใจในสุขภาพทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศรวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและการปฏิบัติตัว ตลอดจนข้อพึงระวังหลังการเดินทางที่ควรมาพบแพทย์สอบถามเพิ่มเติม
คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1871 ถ. พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-2520161-4 ต่อ 125, 132
โทรสาร : 02-2540212
website : www.saovabha.org
Email : info@saovabha.org