...

ประวัติสถานเสาวภา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ผลิตและจําหน่ายชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ดีในการผลิต (GMP, PIC/S) และตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติและนานาชาติ และการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

พันธกิจ

สถานเสาวภา มีหน้าที่ผลิต แบ่งบรรจุ วัคซีน เซรุ่ม ชีววัตถุอื่นๆ และน้ำยาปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP, PIC/S) และตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ มีการวิจัยพัฒนา และตรวจบริการ ทางวิทยาศาสตร์ การบริการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำในเรื่องสัตว์มีพิษกัดและโรคเมืองร้อน รวมทั้งบริการคลินิกฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและคลินิกพิษจากสัตว์ ตลอดจนการบริการให้ความรู้เรื่องงูพิษ พิษงูให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

เป้าหมายการให้บริการที่ 1
การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
ผลผลิตที่ 1
การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายการให้บริการที่ 2
ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ
ยาปราศจากเชื้อ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล ในจำนวนที่เพียงพอ
ผลผลิตที่ 2
การบริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อให้มีปริมาณเพียงพอต่อ ความต้องการของประเทศ มีคุณภาพมาตรฐานสากล และปลอดภัยในการใช้

เป้าหมายการให้บริการที่ 3
การวิจัยพัฒนา และตรวจบริการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า