...

ประวัติสถานเสาวภา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ผลิตและจําหน่ายชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ดีในการผลิต (GMP, PIC/S) และตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติและนานาชาติ และการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

พันธกิจ

สถานเสาวภา มีหน้าที่ผลิต แบ่งบรรจุ วัคซีน เซรุ่ม ชีววัตถุอื่นๆ และน้ำยาปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP, PIC/S) และตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ มีการวิจัยพัฒนา และตรวจบริการ ทางวิทยาศาสตร์ การบริการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำในเรื่องสัตว์มีพิษกัดและโรคเมืองร้อน รวมทั้งบริการคลินิกฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและคลินิกพิษจากสัตว์ ตลอดจนการบริการให้ความรู้เรื่องงูพิษ พิษงูให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการโลหิตชีววัตถุ ดวงตาและอวัยวะอย่างครบวงจร

เป้าประสงค์ที่ 5
การผลิตและบริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอ และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุใหม่ที่ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ : วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, วัคซีนโรต้าไวรัส และยาอิมมูนบีซีจี ที่จำเป็นต่อประเทศ

ผลผลิตที่ 7
การบริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัตามมาตรฐานสากล