...

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

บุคลากรประจำคลินิก


แพทย์ประจำคลินิก :

 • พ.ญ.สุดา พันธุ์รินทร์ พ.บ.(เกียรตินิยม) วว.อายุรศาสตร์ วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันคลินิก

 •  พญ.ปิยดา  อังศุวัชรากร  พ.บ.(เกียรตินิยม) วว.กุมารเวชศาสตร์

 •  พ.ญ.นุจรีนารถ  คูหาเกษมสิน   พ.บ.(เกียรตินิยม) วว.เวชศาสตร์ป้องการ แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

ที่ปรึกษา :

 • ศ.กิตติคุณ นพ. วิศิษฏ์ สิตปรีชา  พ.บ.(เกียรตินิยม) วว.อายุรศาสตร์  อว.อายุรศาสตร์โรคไต

 • ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร พ.บ. วว.อายุรศาสตร์ อว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

 • ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร  สพ.บ., วท.บ., Ph.D., FRVAC., MIBiol.
 • ผศ.นพ. สุชัย สุเทพารักษ์  พบ. ,วว.อายุรศาสตร์, วท.ม(วิชาการพัฒนาสุขภาพ), Clinical Fellow in Clinical Phamacology and Toxicology, อว. เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

พยาบาลประจำคลินิก :

 • นาง ฐานเพชร ตัณฑวิเชียร

 • นาง ชนิตรา เกาะลอย

 • น.ส. ยุพดี เจริญสวัสดิ์

 • นาย เดชา พวงใบดี

 • น.ส. ณัฐชา ธงชัยขาวสอาด

 • น.ส. อลิษา เกตุแสง

 • น.ส. ปรรฌ ชินรัตน์

 • น.ส. สาวิตรี หมวกเมือง