...

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

บุคลากรประจำคลินิก


แพทย์ประจำคลินิก :

- พ.ญ.สุดา พันธุ์รินทร์ พ.บ.(เกียรตินิยม) วว.อายุรศาสตร์ วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันคลินิก

- พ.ญ.ณัฐิยา  อาทรชัยกุล พ.บ. วว.กุมารเวชศาสตร์

ที่ปรึกษา :

- ศ.กิตติคุณ นพ. วิศิษฏ์ สิตปรีชา  พ.บ.(เกียรตินิยม) วว.อายุรศาสตร์  อว.อายุรศาสตร์โรคไต

- ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร พ.บ. วว.อายุรศาสตร์ อว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

- ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร  สพ.บ., วท.บ., Ph.D., FRVAC., MIBiol.
- ผศ.นพ. สุชัย สุเทพารักษ์  พบ. ,วว.อายุรศาสตร์, วท.ม(วิชาการพัฒนาสุขภาพ), Clinical Fellow in Clinical Phamacology and Toxicology, อว. เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

พยาบาลประจำคลินิก :

 - นาง ฐานเพชร ตัณฑวิเชียร

 - นาง ชนิตรา เกาะลอย

 - น.ส. ยุพดี เจริญสวัสดิ์

 - นาย เดชา พวงใบดี

 - น.ส. อภิชญา วัฒนเสถียร

 - น.ส. กรรณิกา ดำเกิงขจรวงศ์

 - น.ส. ปรรฌ ชินรัตน์

 - นาง ชนานา เลิศศรีกิตติวัฒน์