ภารกิจฝ่าย กลุ่มงาน

ฝ่ายสนับสนุนอาคารและเครื่องจักร

    ในปี พ.ศ. 2565 ได้มีการรวมกลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และ กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือเครื่องจักร เพื่อให้การทำงานด้านอาคารและเครื่องจักรกล รวดเร็ว ครบวงจร ติดตามได้ และเป็นไปตามมาตรฐาน GMP, PIC/s และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตโดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทยโดยฝ่ายสนับสนุนอาคารและเครื่องจักร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการ บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงและควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักร

2. บริหารจัดการ บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงอาคาร

3. บริหารจัดการ บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และ ประปา

4. บริหารจัดการ บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง IT และ ระบบรักษาความปลอดภัย

5. ควบคุมและดำเนินการงานตรวจสอบความถูกต้อง ของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร