สวนงู

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
TRCS SPEEDA RABIES VACCINE FOR HUMAN USE