สวนงู

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
TRCS Antirabies Serum