สวนงู

เซรุ่มแก้พิษงูเซรุ่มเดี่ยวชนิดแห้ง 7 ชนิด ได้แก่
• เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง (King Cobra antivenin)
• เซรุ่มแก้พิษงูเห่า (Cobra antivenin)
• เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม (Banded Krait antivenin)
• เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา (Malayan Krait antivenin)
• เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ (Malayan Pit Viper antivenin)
• เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา (Russell’s Viper antivenin)
• เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ (Green Pit Viper antivenin)

เซรุ่มแก้พิษงูรวมชนิดแห้ง 2 ชนิด
• เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท
   (Neuro polyvalent snake antivenin)
• เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต
   (Hemato polyvalent snake antivenin)