...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

28 กันยายน 2565 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (WORLD RABIES DAY 2022)

28 กันยายน 2565 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (WORLD RABIES DAY 2022)

วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถูกกำหนดเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก หรือ World rabies day เพื่อกระตุ้นให้องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและประชากรทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากโลก ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี ค.ศ. 2030 และการกำหนดวันที่ 28 กันยายน ระลึกถึงหลุยส์ ปาสเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านำไปสู่การพัฒนาวัคซีนมีประสิทธิภาพ การให้วัคซีนเป็นวิธีสำคัญในการป้องกัน ควบคุมและการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) จึงต้องมีการบูรณาการร่วมกันขององค์กรที่มีหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคทั้งในคนและในสัตว์ กิจกรรมที่สำคัญ คือ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน โดยจัดตั้งเป็นภาคีเครือข่ายหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเจ้าภาพกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565 คือ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในปี 2565 กรุงเทพมหานคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงรับเป็นองค์ประธาน เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ในปี พ.ศ. 2565 (World Rabies Day 2022) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2575 ตามเจตนารมณ์ที่วางไว้

งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 (World Rabies Day 2022) ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพมีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีธีมงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่า "Rabies:One Health, Zero Death" และมีการโหวตจากภาคีเครือข่ายจัดงาน ได้เป็นธีมภาษาไทยว่า "ทุกภาคส่วนร่วมใจ ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า"

สำหรับที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา ได้จัด“โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง พ.ศ.2565” เพื่อเป็นกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2565 (World Rabies Day 2022) และเนื่องในวาระสถาปนาสถานเสาวภาครบ 100 ปี

ขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี !!!

ณ ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ อาคารเสรฐภักดี สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2565

ให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

และลุ้นรับของที่ระลึกในพิธีเปิด วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. (มีจำนวนจำกัด)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2252 0161-4 ต่อ 127 ในเวลาทำการ หรือ Line @zpw4800y