...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ประกาศ การห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ในพื้นที่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย