...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สถาปนาสถานเสาวภา ดำเนินโครงการ “ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม” อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ร่วมกับ สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ดำเนินโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม” อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมเพื่อสังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสถานเสาวภาโดยดำเนินการปรับพื้นสนามเด็กเล่นจากเดิมเป็นพื้นดินร่วนดำเนินการปรับหน้าพื้นและถมทราย ทาสีรั้วยางรถยนต์บริเวณรอบสนามเด็กเล่น ทาสีเครื่องเล่นและ ป้ายโรงเรียน และขนย้ายเครื่องเล่นมาจัดวางในสนามเด็กเล่นหลังจากดำเนินการปรับปรุงเสร็จ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค นายภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์ เอกโสวรรณ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ พร้อมด้วยบุคลากร สถานเสาวภา ได้ดำเนินการส่งมอบสนามเด็กเล่นที่ปรับปรุงเสร็จให้แก่ อาจารย์ประภัสสร พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้มีสนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัย นอกจากนี้ สถานเสาวภา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน และของใช้ต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานจัดหารายได้ และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มอบให้โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มด้วย