...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

World Bank Group เข้าหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าและกำลังในการผลิตวัคซีน ของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วันที่ 22 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย, ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค, เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค และเภสัชกรหญิงลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 8 ให้การต้อนรับ Mr.Kwanpadh Suddhi-Dhamakit, Country Officer และ Mr.Stephane Guichard, Consultant จาก The World Bank Group ในโอกาส เข้าหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าและกำลังในการผลิตวัคซีนของสถานเสาวภา รวมถึงความต้องการในอนาคต เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อความมั่นคงทางด้านวัคซีนของประเทศต่อไป