...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

การประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ด้านการบริหารจัดการและสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อํานวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อํานวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค ประชุมหารือร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กรรมการบริหารคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และนพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ. นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการและสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต ณ ศูนย์พิษวิทยา ชั้น 3 อาคารสุโขเพลส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล