...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

กองสวัสดิภาพสัตว์เเละสัตวเเพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจคลินิกสัตว์เลื้อยคลาน สวนงู สถานเสาวภา

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สพ.ญ. ดร. ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู เเละ น.สพ.ปณิธิ ละอองบัว นายสัตวแพทย์ 6 สวนงู ให้การต้อนรับคณะทำงานจากกองสวัสดิภาพสัตว์เเละสัตวเเพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ในโอกาสเข้าตรวจสถานพยาบาลสัตว์ "คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน สวนงู สถานเสาวภา" ณ ตึก ๙๙ ปี สวนงู สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เพื่อให้คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน สวนงู สถานเสาวภา (สถานพยาบาลสัตว์ซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขของสถานพยาบาลสัตว์ ซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2558

คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน สวนงู สถานเสาวภา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:30 - 15:00 น. ให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลื้อยคลานเท่านั้น