...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านการผลิตวัคซีนและเซรุ่มของสถานเสาวภา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน, เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม และเภสัชกรหญิงลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสศึกษาดูงานและฟังบรรยายด้านการผลิตวัคซีนและเซรุ่ม และเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อ โดยมี นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การผลิตวัคซีน, เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การผลิตเซรุ่ม หลังจากนั้น เภสัชกรหญิงดุษฎี โล้วพฤกษ์มณี เภสัชกร 5 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ นำชมโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อ