...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาชีววัตถุ บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด เพื่อดำเนินโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อสถานเสาวภา


วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย, นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุ และยาปราศจากเชื้อ, นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์กร, ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค, เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค และเภสัชกรหญิงลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนของบริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด ณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบวิสัยทัศน์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา โดยมี ดร.พนิต กิจสุบรรณ Chief Operating Officer บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด และคณะให้การต้อนรับ