...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

พิธีลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจี พร้อมน้ำยาทำละลาย ระหว่าง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

                  

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ได้มีพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีพร้อมน้ำยาทำละลาย ระหว่าง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา และบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด โดย นายลือชา วรวิวรรธน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค และนางสาวทิพย์สุคนธ์ เกิดทรัพย์ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตวัคซีนบีซีจีตั้งแต่ต้นน้ำจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งภารกิจหลักคือการผลิตวัคซีนบีซีจีให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ โดยดำเนินการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP/PICs (Good Manufacturing Practice)และมีการควบคุมกำกับคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับวัคซีนบีซีจีหรือวัคซีนป้องกันวัณโรคได้ถูกกำหนดอยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือ Expanded Program on Immunization (EPI) ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันวัณโรค สำหรับนำไปใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัณโรคให้แก่เด็กแรกเกิดทุกคน ในการผลิตวัคซีนบีซีจีนี้จึงเป็นการทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนและทำให้เกิดความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันวัณโรค

สำหรับความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานพยาบาลต่างๆ สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีได้อย่างทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านระบบการกระจายยาที่ดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยังคงคุณภาพจากต้นทางไปสู่มือของผู้รับ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเด็กแรกเกิดทุกคน