...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

มูลนิธิเอสซีจี บริจาคห้องน้ำสำเร็จรูป และฉากกั้น สำหรับใช้ในการให้บริการประชาชน

                                  

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิเอสซีจี บริจาคห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 2 ห้อง เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชน

                                  

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 มูลนิธิเอสซีจี บริจาคฉากกั้น จำนวน 12 ชุด สำหรับใช้ในการจัดพื้นที่ให้บริการประชาชนของฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอขอบคุณมูลนิธิเอสซีจี ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการของสถานเสาวภามา ณ โอกาสนี้