...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

พิธีส่งมอบเงินสนับสนุนสภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula HFNC

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย, ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานเสาวภา, ศ. ภญ. ดร. กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค, ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และบริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) จำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula HFNC

ตามที่สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการผลิตเครื่อง Chula HFNC โดยใช้งบประมาณจากการบริจาคของมูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำเนินงาน สามารถรวบรวมเงินบริจาคสำหรับผลิตเครื่องได้จำนวน 500 เครื่องแล้ว โดยจะประกอบเครื่องที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมด้วยอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่จำเป็นต่อการรักษา เพื่อให้โรงพยาบาลผู้รับสามารถนำไปใช้งานได้ทันที