ประวัติสถานเสาวภา

ตึกราชูปถัมภ์

     ในปีพ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งแก่สภากาชาดไทยเพื่อเป็นเงินชดเชยสำหรับการสร้างตึกบริวารทางทิศตะวันตกที่สภากาชาดไทยได้สร้างไว้แล้วหลังหนึ่งในปีพ.ศ. 2465 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่อีกหลังหนึ่งรวมเป็น 2 หลัง หลังหนึ่งสำหรับเป็นที่ปรุงยา และอีกหลังหนึ่งเป็นที่พักของม้าและแกะ ขนานนามว่า “ตึกราชูทิศ”และ “ตึกราชูปถัมภ์” โดยลำดับ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกทั้งสองหลังนี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2471

        ปัจจุบันตึกราชูปถัมภ์เป็นที่ตั้งสำนักงานของ  กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

ดูแผนผังอาคารในพื้นที่สถานเสาวภา คลิกที่นี่