ประวัติสถานเสาวภา

ตึกรังสิตานุสรณ์

     สภากาชาดไทยได้มีมติให้ตั้งแผนกบริการโลหิตขึ้นที่กองวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2495 โดยถือหลักปฏิบัติของกาชาดสากล ว่าจะรับบริจาค และจ่ายโลหิตโดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด การดำเนินงานขั้นแรก ได้ใช้ห้องประชุมของตึกสถานเสาวภาเป็นที่ทำงานแพทย์ ของกองวิทยาศาสตร์ได้รับการอบรมวิชาการทางด้านนี้จากประเทศออสเตรเลีย

     ในปี พ.ศ. 2496 หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต พร้อมด้วยพระประยูรญาติได้ประทานเงินสร้างตึกรังสิตานุสรณ์ สำหรับใช้เป็นที่ทำการของแผนกบริการโลหิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496

     เมื่อมีการก่อตั้งอาคารใหม่ เป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยที่สภากาชาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กิจกรรมทางการบริการโลหิตจึงเป็นภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ตึกรังสิตานุสรณ์ในปัจจุบันเป็นสถานที่ปฏิบัติการของฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานภายในตึกรังสิตานุสรณ์