...

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 กันยายน 2564 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (WORLD RABIES DAY 2021)

วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถูกกำหนดเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก หรือ World rabies day เพื่อกระตุ้นให้องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและประชากรทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากโลก ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี ค.ศ. 2030 และการกำหนดวันที่ 28 กันยายน ระลึกถึงหลุยส์ ปาสเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านำไปสู่การพัฒนาวัคซีนมีประสิทธิภาพ การให้วัคซีนเป็นวิธีสำคัญในการป้องกัน ควบคุมและการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) จึงต้องมีการบูรณาการร่วมกันขององค์กรที่มีหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคทั้งในคนและในสัตว์ กิจกรรมที่สำคัญ คือ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน โดยจัดตั้งเป็นภาคีเครือข่ายหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าภาพกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2564 คือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งหัวข้อหลัก คือ “Rabies: Facts not Fear” ตามองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Global Alliance for Rabies Control) และกำหนดหัวข้อหลักภาษาไทย คือ “กลัวโควิด อย่าลืมพิษสุนัขบ้า ไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนัก” เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมีกำหนดรูปแบบการจัดงานทั้งในเชิงวิชาการและการประชาสัมพันธ์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกันยายน สามารถติดตามกิจกรรมสาระความรู้และร่วมสนุกกับกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกผ่านทาง Facebook Fanpage: วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก - World Rabies Day Thailand https://www.facebook.com/WRDThai

ข้อมูลโดย ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย